International Stratigraphic Chart

Unesco IUGS Strat Chart
This is an HTML version of the IUGS stratigraphic chart. PDF versions of this chart can be found here and here.

 

 
HOLOCENE   Ma +/- Ma +/-     Q2 Q
         
         
         
PLEISTOCENE               Q1
         
         
         
PLIOCENE Gelasian 1.75 0.05 1.81   GSSP n9 N2 N
Piacenzian     2.58   GSSP n8
Zanclean 3.4   3.6   GSSP n7
MIOCENE Messinian 5.3 0.15 5.33   GSSP n6 N1
Tortonian 7.3 0.15 7.1   GSSP n5
Serravallian 11 0.3 11     n4
Langhian 14.3 0.5 13.6     n3
Burdigalian 15.8 0.2 16.4     n2
Aquitanian 20.3 0.4 19.1     n1
OLIGOCENE Chattian 23.5 1 23.8   GSSP e9 E3 E
Rupelian 28 1       e8
EOCENE Priabonian 33.7 0.5     GSSP e7 E2
Bartonian 37 1/0.5       e6
Lutetian 40 1       e5
Ypresian 46 1/0.5       e4
PALEOCENE Thanetian 53 1       e3 E1
Selandian           e2
Danian           e1
UPPER/LATE Maastrichtian 65 0.5 65 0.1 GSSP k6 K2 K
Campanian 72 0.5 71.3 0.5   k5
Santonian 83 1 83.5 0.5   k4
Coniacian 87 1 85.8 0.5   k3
Turonian 88 1 89 0.5   k2
Cenomanain 92 2 93.5 0.2   k1
LOWER/EARLY Albain 96 2 98.9 0.6   b6 K1
Aptian 108 3/1 112.2 1.1   b5
Barremian 113 3 121 1.4   b4
Hauterivian 117 5/2 127 1.6   b3
Valaginian 123 6/2 132 1.9   b2
Berriasian 131 4 136.5 2.2   b1
UPPER/LATE Tithonian 135 5/5 144.2 2.6   j7 J3 J
Kimmeridgian 141 ?/5       j6
Oxfordian 146         j5
MIDDLE Callovian 154 5       j4 J2
Bathonian 160 2       j3
Bajocian 164 2       j2
Aalenian 170 4/3     GSSP j1
LOWER/EARLY Toarcian 175 3     GSSP l4 J1
Pliensbachian 184 3       l3
Sinemurian 191         l2
Hettangian 200 4/7       l1
UPPER/LATE Rhetian 203 3       t7 T3 T
Norian           t6
Carnian 220         t5
MIDDLE Ladinian 230 6       t4 T2
Anisian 233 5       t3
LOWER/EARLY Olenekian 240 5       t2 T1
Induan 250 3 251.1 3.6   t1
LOPINGIAN Changhsingian           p9 P3 P
Wuchiapigian 250 3 251.1 3.6   p8
GUADALUPIAN Capitanian           p7 P2
Wordian           p6
Roadian           p5
CISURALIAN Kungurian     272.2 3.2   p4 P1
Artinskian           p3
Sakmarian     280.3 2.6   p2
Asselian           p1
PENNSYLVANIAN Gzhelian 295 5 298   GSSP c7 C2 C
Kazimovian           c6
Moscovian           c5
Bashkirian           c4
MISSISSIPPIAN Serpukhovian     320   GSSP c3 C1
Visean 325 5 327     c2
Tournaisian 345   342 3.6   c1
UPPER/LATE Famennian 355 5 354 4 GSSP d7 D3 D
Frasnian 370 5     GSSP d6
MIDDLE Givetian 375 5     GSSP d5 D2
Eifelian 380       GSSP d4
LOWER/EARLY Emsian 390 5     GSSP d3 D1
Pragian 400 5     GSSP d2
Lochkovian         GSSP d1
PRIDOLI   410 8/5     GSSP s8 S4 S
LUDLOW Ludfordian 415       GSSP s7 S3
Gorstian         GSSP s6
WENLOCK Homerian 425 5     GSSP s5 S2
Sheinwoodian         GSSP s4
LLANDOVERY Telychian 430 6     GSSP s3 S1
Aeronian         GSSP s2
Rhuddanian         GSSP s1
UPPER/LATE   435 6/4 440   GSSP o4 O3 O
MIDDLE Darriwillian 455 5     <-4 <-3 o3 O2
      467.5 3 GSSP o2
LOWER/EARLY   465 5     <-2 <-1 o1 O1
Tremadocian
UPPER/LATE   500   495   GSSP e3 E3 E
MIDDLE       500     e2 E2
LOWER/EARLY   520   520     e1 E1
        540 5 545   GSSP      
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published.